Page content

Scripts in organiseren

Een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van implementatie van beleid is het analyseren van scripts die implementatieactiviteiten beïnvloeden. Een script definieert de rollen die actoren en objecten hebben in een proces (Barley, 1986:83). Een script beschrijft deze rollen in termen van observeerbaar gedrag.

Een aanwijzing in het primaire systeem van een woningcorporatie om bij mutatie van een woning een keuken te vervangen is een voorbeeld van zo’n script. Dit script definieert (mede) de rol van de opzichter in het mutatieproces: hij moet de aannemer bellen om door te geven dat er een keuken geplaatst moet worden.

Structureringsmodel van Barley

Om de plaats van scripts in een proces duidelijk te maken heeft Barley (1986:81-84) een structureringsmodel opgesteld (zie figuur 2.6). In dit model onderscheidt Barley de institutionele sfeer en de sfeer van dagelijkse acties. De institutionele sfeer staat voor de formele setting waarbinnen organisaties en individuen zich bevinden.

Barley - Sequentieel model structurering door scripts

De sfeer van dagelijkse acties staat voor de manier waarop mensen, dingen en gebeurtenissen zich van minuut tot minuut tot elkaar verhouden. De institutionele sfeer en de sfeer van dagelijkse acties hebben invloed op elkaar.

Enerzijds legt de institutionele sfeer beperkingen op aan de sfeer van dagelijkse acties (in figuur 2.6 weergegeven door diagonale pijlen). Anderzijds hebben dagelijkse acties ook weer hun uitwerking op de structuur van de institutionele sfeer (in figuur 2.6 de rechte pijlen naar beneden).

De mediërende functie van scripts

Volgens Barley hebben scripts een functie doordat ze mediëren tussen de sferen van dagelijkse acties en institutionele structuren. Wanneer een organisatie in de institutionele sfeer een strategische verandering ondergaat, kan de sfeer van dagelijkse acties via een script geïnformeerd worden over hoe nu te handelen.

Anderzijds kunnen veranderingen van buitenaf, die de dagelijkse acties veranderen via het schrijven van scripts, een weerslag krijgen op de institutionele sfeer van een organisatie (Akrich, 1992:208).

Dat is bijvoorbeeld het geval als op uitvoeringsproblemen wordt gereageerd door het schrijven van een nieuw protocol. Zo’n protocol kan later wellicht worden meegenomen in een nieuwe ronde van beleidsvorming.

Organisaties zijn door de mediërende functie van scripts ook te beschouwen als een optelsom van een aantal scripts die aangeven hoe medewerkers moeten handelen in bepaalde situaties (Barley, 1986:84).

Boven of onder een script

Betrokkenen bij een proces kunnen zich op verschillende momenten ‘onder’ en ‘boven’ een script bevinden (Latour, 2008). Boven het script wil zeggen dat men het script schrijft. Onder het script wil zeggen dat de in het script gedefinieerde rollen worden uitgevoerd. Op deze manier vormt de scriptbenadering een synthese van top-down en bottom-up benaderingen.

Zowel een directeur uit de top van een organisatie als een frontlijnwerker uit de onderste lagen van een organisatie, kan zich volgens de scriptbenadering op verschillende momenten boven en onder een script bevinden. Wanneer dit script een beleidsplan is kunnen beide zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan.

    Comment Section

    0 reacties op “Scripts in organiseren

    Plaats een reactie


    *